+ Ngày 24 - 02 - 2024

     + Ngày 23 - 02 - 2024

     + Ngày 22 - 02 - 2024

     + Ngày 21 - 02 - 2024

     + Ngày 20 - 02 - 2024

     + Ngày 19 - 02 - 2024

     + Ngày 17 - 02 - 2024

     + Ngày 16 - 02 - 2024

        

 trung tâm dịch vụ việc làm bắc giang, trung tâm dv việc làm tỉnh bắc giang, trung tâm giới thiệu việc làm bắc giang